Statut Towarzystwa Przyjaciół Sokola

(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Sokola w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.

Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Sokole , gmina Michałowo, województwo podlaskie. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu dbania o wszechstronny rozwój i promocję wsi Sokole i okolic oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.

§ 4.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 6.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tj.Dz.U.z 2001r Nr.79 poz.858 ze zm / oraz ustawy z dnia 24.IV.2003r o działalności pożytku publicznego/ Dz.U.Nr.96 poz.873/ i niniejszego statutu.

§ 7.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 9.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 10.

Celem Stowarzyszenia jest dbanie o wszechstronny rozwój miejscowości Sokole i okolic, promocję walorów historycznych,przyrodniczych i kulturowych oraz zachowanie dorobku pokoleniowego.

§ 11.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych rekreacyjnych,wystaw,spektakli,koncertów itp.
 2. prowadzenie działalności wydawniczej materiałów promocyjnych i książek,
 3. zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,
 4. wspieranie wszelkich przejawów aktywności społecznej,
 5. organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. organizowanie akcji na rzecz wsi,
 7. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,
 8. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach,
 9. organizację kursów, szkoleń i seminariów.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 12.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,
  1. wspierających,
  1. honorowych.

§ 14.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może by każda osoba fizyczna, która:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 2. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 17.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 19.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 20.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 21.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 22.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 23.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania sie z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 24.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 25.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 26.

Od uchwały Zarządy w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu.

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 27.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 28.

Kadencja władz:

 1. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa sie w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów,
 2. członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 29.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 30.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 31.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków conajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 33.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do Zarządu z podaniem szczegółowego porządku obrad.

§ 34.

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 35.

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 36.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37.

Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 38.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 39.

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątki Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 40.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 41.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b/nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c/mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tej komisji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 43.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 44.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i ofiarności publicznej,
 4. środków otrzymanych od sponsorów,
 5. dochodów z własnej działalności.

§ 45.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 46.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje zarząd.

§ 48.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych świadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§49

Zabrania się:

a/udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków,członków organów lub pracowników,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej,pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b/przekazywania ich majątku na rzecz ich członków,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/wykorzystania majątku na rzecz członków,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 50.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowana większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 51.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 52.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 53.

Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 30.10.2009r.